Ondersteuningsteam

Ondersteuningsteam
Soms hebben kinderen problemen. Thuis of op school gaat het dan niet goed met hen.
Zij zijn bijvoorbeeld erg druk of hebben vaak ruzie met andere kinderen. Of zij zijn heel stil en teruggetrokken en hebben geen vriendjes of vriendinnetjes. Het komt ook voor dat kinderen last hebben van problemen in het gezin. Hun angst, verdriet of machteloosheid uiten zij in hun gedrag. Soms kan dit hun leerprestatie in de weg staan.

Het Ondersteuningsteam helpt!
Het Ondersteuningsteam is een groep mensen, die deskundig zijn op het gebied van zorg aan kinderen. De mensen van het Ondersteuningsteam werken bij verschillende instellingen. Samen zoeken zij oplossingen voor problemen van kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Ook kunnen zij de school adviseren over de beste aanpak voor een kind dat problemen heeft.

In het Ondersteuningsteam zijn vertegenwoordigd:

  • schoolmaatschappelijk werk van Minters
  • medewerker van het Samenwerkingsverband
  • de intern begeleiders van de school
  • de directeur van de school
  • de jeugdverpleegkundige van Centrum Jeugd en Gezin
  • de leerplichtambtenaar van de gemeente ( op uitnodiging )

Kinderen worden pas in het Ondersteuningsteam besproken als de ‘gewone’ zorg en begeleiding binnen school niet toereikend is. Tot deze ‘gewone’ zorg behoren ook de schoolarts, jeugdverpleegkundige en de school­maatschappelijk werker. Ouders krijgen altijd een uitnodiging om deel te nemen aan het overleg. Het Ondersteuningsteam gaat vertrouwe­lijk om met alle informatie over u en uw kind*.

Wat doet het Ondersteuningsteam?

  • Het Ondersteuningsteam bespreekt de aangemelde kinderen (alle aangeleverde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld).
  • Deskundigen zoeken samen naar oplossingen en geven advies. Soms adviseert het Ondersteuningsteam externe hulp in te schakelen. Adviezen worden met de ouders/verzorgers besproken.
  • Het Ondersteuningsteam bespreekt hoe eerdere adviezen zijn uitgevoerd en geeft indien nodig vervolgadviezen.
  • Het Ondersteuningsteam werkt volgens vaste afspraken (protocol).

Als uw kind in aanmerking komt voor dit overleg wordt u daarvan op de hoogte gebracht door de leerkracht.

* Indien het nodig is worden er ook contacten gelegd met andere hulpverlenende instanties. Daarvoor zal altijd toestemming worden gevraagd.

Share Button