Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs

IKC Ichthus vindt het ontzettend belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen en mogen zijn.
Je voelt je als een vis in het water wanneer je aangeboden krijgt wat je nodig hebt als kind om je talenten te kunnen ontwikkelen. Het pedagogisch beleid is erop gericht dat alle kinderen binnen het IKC zich als een vis in het water voelen, kunnen groeien en zich volop kunnen ontwikkelen.
Om aandacht te kunnen geven aan de verschillen tussen kinderen is een goed groepsmanagement belangrijk. De organisatie en structuur moeten voor de kinderen vanzelfsprekend zijn.
Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Het ene kind pikt de leerstof makkelijk op, de ander moet er meer moeite voor doen. Ook zijn er verschillen in gedrag. Het ene kind kan zich makkelijk concentreren en zich goed op zijn taak richten, de ander is snel afgeleid. De wet op Passend Onderwijs vraagt het onderwijs in te spelen op deze verschillen tussen kinderen door onderwijs aan te bieden op drie niveaus; verkorte instructie, basisinstructie en verlengde instructie. Wij omschrijven de doelen en acties in groepsplannen. Zo krijgen kinderen onderwijs dat bij hun mogelijkheden past.

Voor meer specifieke informatie over ons onderwijs, de onderwijskundige ontwikkelingen en groepsindelingen kunt u alle informatie vinden in onze informatiegids voor IKC Ichthus.


Pedagogisch beleid, een veilige en prettige leeromgeving

Het logo van de vis met daarboven de twee golfjes, geven het symbool van beschermen en veiligheid weer. De golfjes beschermen de vis, zonder deze te belemmeren in zijn beweging. Waardoor de vis zich veilig voelt om te bewegen en zo nieuwe dingen te ontdekken. IKC Ichthus vindt het ontzettend belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen en mogen zijn.

In ons IKC werken we met het KiVa programma. Kiva is een preventief IKC breed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar het IKC gaat.

Je voelt je als een vis in het water wanneer je aangeboden krijgt wat je nodig hebt als kind om je talenten te kunnen ontwikkelen. Het pedagogisch beleid is erop gericht dat alle kinderen binnen het IKC zich als een vis in het water voelen, kunnen groeien en zich volop kunnen ontwikkelen.
De duidelijke zorgstructuur, verschillende ondersteuningsplannen en specialisten (zoals b.v. een fysiotherapeut of leesspecialist) worden op één locatie op maat aangeboden aan de kinderen.


Passend onderwijs 

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving.
Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat gebeurt op de school waar het kind wordt aangemeld,  eventueel met extra ondersteuning, of op een andere basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Dat gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de ouders. Scholen in de regio werken heel goed samen. Ouders hoeven geen ingewikkelde indicatiesprocedures meer te doorlopen en ‘rugzakjes’ zijn er straks niet meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Elke school heeft een ‘ondersteuningsprofiel’, waarin de mogelijkheden staan beschreven. Het ondersteuningsprofiel van IKC Ichthus is in te zien op het IKC.


Schooltijden

Maandag t/m vrijdag:     van 08.30 tot 14.45 uur
Woensdag:                          van 08.30 tot 12.00 uur

IKC Ichthus heeft een continurooster.

Informatie van UN1EK

Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

Meer informatie

Wat is een UN1EK Kindcentrum?
Was is de missie en visie van UN1EK?
Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?