Ouderportaal

Voor en door ouders

Voor en door ouders

Ouderbetrokkenheid

Op IKC Ichthus worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij we graag hulp krijgen van ouders. Als ouder raakt u hierdoor goed op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken en meer betrokken bij het IKC. Activiteiten waarbij ouders betrokken worden zijn bijvoorbeeld: begeleiding/vervoer bij excursies en uitstapjes, assistentie in het computerlokaal, helpen bij activiteiten in de klas of in de groep.


IKC raad

De IKC-Raad is de gezamenlijke medezeggenschap (Onderwijs en Opvang) van ons IKC. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad en elke kinderopvangorganisatie heeft verplicht een centrale oudercommissie. Binnen ons IKC komen deze twee geledingen samen in één raad. De IKC-Raad overlegt met de directie van het IKC over belangrijke zaken, zoals onderwijsbeleid, ouderbetrokkenheid of over belangrijke zaken in de kinderopvang zoals het veiligheidsprotocol of voedingsbeleid.
In de IKC-Raad van IKC Ichthus zitten 12 vertegenwoordigers. Dit zijn 4 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 4 vertegenwoordigers van het team (personeelsgeleding). Binnen de geledingen wordt onderscheid gemaakt tussen onderwijs en opvang. Vanuit de IKC-Raad is er ook een contactpersoon voor de Centrale UN1EK Raad (CUR) en vertegenwoordiging in de Adviesraad van UN1EK. De CUR en de Adviesraad zijn de overkoepelende organen van Stichting UN1EK.
Belangstellenden die een vergadering van de IKC-raad willen bijwonen, worden verzocht dit van te voren kenbaar te maken bij de voorzitter of secretaris. Zij hebben uitsluitend een functie als toehoorder. De vergaderingen van de IKC-raad zijn openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken, de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van ten minste een derde deel van de leden van de IKC-raad zich daartegen verzet en/of onderwerpen onder embargo in de IKC-raad worden besproken.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen bespreekpunten door geven aan een lid van de IKC-raad om te bespreken in de vergadering of mailen naar ikcraad@ikcichthus.nl
De voorzitter van de IKC-raad is Jaco Ottevanger,  e-mailadres: info@ot-administratie.nl


Activiteitencommissie

In deze commissie zitten ouders, die meedenken en helpen met het uitvoeren van de verschillende activiteiten, die er op het IKC plaatsvinden. (Kerstfeest, Pasen, sportdag, Sinterklaasfeest, excursies enz.). Als u graag bij deze activiteitencommissie betrokken wilt zijn, neem dan even contact op met de directeur of met iemand van de activiteitencommissie.
U kunt contact opnemen met de coordinator Danielle van Wolferen or@ikcichthus.nl