Ouderportaal

De gezinsspecialist

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel…
Het kan zich anders gedragen of moeilijker te hanteren zijn.
Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan tot problemen leiden.

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de prestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de leerkracht of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. Het IKC kan dan een gezinsspecialist inschakelen. De gezinsspecialist is werkzaam op het IKC en de leerkrachten en ouder(s) kunnen hier om advies of kortdurende begeleiding vragen.

Als de gezinsspecialist wordt ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s), de leerkracht en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. In ieder geval is de gezinsspecialist er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van ouders en het IKC. De gezinsspecialist kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en het IKC. Soms is een adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseert de gezinsspecialist passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning. De gezinsspecialist werkt altijd samen met de ouders, kind en het IKC.

Als ouders een gesprek willen met de gezinsspecialist, kan dit via de intern begeleider. Op het IKC is een flyer met informatie aanwezig. De gesprekken met de gezinsspecialist zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geeft de gezinsspecialist na het gesprek relevante informatie voor het IKC door aan de interne begeleider.

Meer weten

Externe professionals via zorgverzekering

Kinderoefentherapie

Sinds augustus 2005 is kinderoefentherapeut Linda Wennekers verbonden aan ons IKC. Zij houdt zich bezig met bewegings- en houdingsproblematiek. Voornamelijk werkt zij aan de sensomotoriek. Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Onder sensoriek verstaan we het opdoen van prikkels doormiddel van de zintuigen, zoals de oren en ogen, maar ook de tastzin en het evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, zoals het rollen van baby’s, het grijpen, zitten, staan, lopen en springen.

Wanneer een leerkracht zich zorgen maakt om de (senso)motorische ontwikkeling van uw kind, zal deze met u in gesprek gaan. Er kan u verzocht worden de huisarts te vragen om een verwijsbrief voor kinderoefentherapie. Met deze verwijzing kan de therapeute een onderzoek doen. Dit gebeurt op school en spelenderwijs. Aan de hand van het verslag zal zij adviseren wel of geen vervolg te geven op de therapie. Mocht vervolg wenselijk zijn dan is het grote voordeel dat uw kind de wekelijkse behandeling onder schooltijd, in het gebouw kan volgen. Bij de intern begeleider is een informatiefolder beschikbaar.

Logopedie

Onze logopediste is Carolien Roest. Zij bekijkt kinderen als ze vier en vijf jaar oud zijn. Logopedische stoornissen moeten zo vroeg mogelijk worden onderkend, zodat de kinderen zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Op jonge leeftijd zijn de kinderen gevoeliger voor taal en foute gewoonten raken ingeslepen. De zorg van de logopediste betreft de ontwikkeling van de mondbewegingen, de luistervaardigheden, de uitspraak en de taal. Het beheersen van de Nederlandse taal is erg belangrijk voor het succesvol doorlopen van de basisschool.

Wanneer uit onderzoek van onze logopediste blijkt dat uw kind hulp nodig heeft, krijgt u een brief mee waarop staat welke aspecten zorg behoeven en kunt u via de huisarts een verwijzing vragen naar een logopedist in de vrije praktijk. De onderzoekgegevens worden besproken met de leerkracht en Intern Begeleider. De gegevens worden ook opgenomen in het dossier.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin – CJG

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op het CJG of op het IKC. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 of als uw kind een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de school van uw kind een jeugdverpleegkundige verbonden.

Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een afspraak op het CJG of op school. Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren en motoriek van uw kind. Ook wordt uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te gaan. Heeft u vragen over de opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u ze stellen.

Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rodehond. U krijgt hierover een brief via het RIVM.

Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 7 zit, krijgt u een brief waarin we u de mogelijkheid geven een afspraak met ons te maken. U kunt zelf kiezen of u dit wilt. Redenen kunnen zijn:

  • U maakt zich zorgen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet goed slaapt.
  • U heeft vragen, bijvoorbeeld over voorbereiden op het voortgezet onderwijs.
  • U heeft het idee dat uw kind niet lekker in het vel zit.
  • Uw kind is te zwaar, of juist te licht, en daarover wilt u advies.

Soms sturen wij gelijk een uitnodiging voor een afspraak met de jeugdverpleegkundige. Bijvoorbeeld omdat wij ons zorgen maken, graag iets met u en uw kind willen bespreken of omdat u eerder zelf heeft aangegeven een afspraak te willen.

Schoolziekteverzuim
Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.

Ondersteunigsteam op school
Het ondersteuningsteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden zijn aan de school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het ondersteuningsteam. Hiervan wordt u altijd op de hoogte gebracht.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! De jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind, is:

Francis Broch
Telefoonnummer: 088 – 20 10 000
E-mail: f.broch@cjgrijnmond.nl

Alles over gezond en veilig opgroeien
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Als u dat wilt, bieden zij u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning.

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website www.centrumvoorjeugdengezin.nl.

Meer weten

Technieklessen onder schooltijd

Het staat vast dat wetenschap en technologie in 2020 onderdeel moet worden van het onderwijsprogramma. Dit is bedoeld om de vaardigheden van ontwerpend & onderzoekend leren te stimuleren bij alle leerlingen in het basisonderwijs.

Bij ons op het IKC zijn er twee keer per jaar technieklessen voor alle leerlingen. Technetkring NWN heeft ons ondersteund om de technieklessen te verzorgen door (het aandragen van) lesideeën, gastlessen en techniekopdrachten. Daarnaast werken wij samen met het bedrijf Lely Center Maassluis. Groepen 8 worden door Lely uitgenodigd en krijgen gedurende een periode regelmatig op een ochtend een workshop techniek.

TOPklas

De TOPklas is voor kinderen van alle scholen in Maassluis. Deze TOPklas staat onder leiding van de specialist hoogbegaafdheid van IKC De Regenboog.
Deze leerlingen gaan op dinsdag of woensdagochtend naar de TOPklas in het gebouw van IKC De Regenboog.
Hier wordt de kinderen extra uitdaging in het leren geboden.
Het Ondersteuningsteam van de school neemt het besluit of een kind kan deelnemen aan de TOPklas.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Andrea van der Ent (intern begeleider) of Petra de Jong (specialist begaafde kinderen).

Naschoolse activiteiten

IKC Ichthus organiseert regelmatig naschoolse activiteiten. We hebben een variërend aanbod op het gebied van muziek, theater, koken of sport. Door het jaar heen worden de kinderen en ouders geïnformeerd over deze activiteiten en hoe je je hiervoor ik kan schrijven.
IKC Ichthus werkt voor de naschoolse activiteiten samen me WelzijnE25. Kijk voor meer informatie op:
www.welzijne25.nl

Meer weten

CNME (Centrum voor Natuur en Milieu Educatie)

Elk schooljaar worden er in de verschillende groepen lessen gegeven in samenwerking met het CNME.
Soms komen er leskisten vanuit het CNME op school, maar er worden ook lessen gegeven in het gebouw van het CNME.

Cultuurmenu

IKC Ichthus maakt gebruik van het Cultuurmenu van Maassluis. Het cultuurmenu kent ieder schooljaar weer verschillende projecten, waarop per groep ingeschreven kan worden. Om deze projecten heen worden lessen gegeven die bij het thema van het project passen. Als afsluiting is er meestal een concert, een excursie of een voorstelling.
Hierover informeren wij u via de schoolpraatapp.